Aktualności

Udział funkcjonariuszy WRD przy egzaminach na kartę rowerową

Funkcjonariusze WRD KWP w Łodzi wspomagają zajęcia z wychowania komunikacyjnego w szkołach.

Więcej…

 

WYNIKI KONKURSU „ Myślę  więc jestem, trzeźwy za kierownicą „

W dniu 15 maja 2015 roku w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Łodzi zebrała się komisja oceniająca prace nadesłane na konkurs „ Myślę  więc jestem, trzeźwy za kierownicą „. W skład Komisji weszli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz Polskiego Związku Motorowego Okręg Łódź.

 

Więcej…

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Eliminacje Wojewódzkie 2015

Dnia 8 maja 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego współorganizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

 

Więcej…

 

„Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Policjant  Ruchu Drogowego 2015”

W  dniu 6 maja 2015 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy udziale Funkcjonariusze WRD KWP w Łodzi odbyły się „Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Policjant  Ruchu Drogowego 2015”.

Więcej…

 

MIKOŁAJ NA DRODZE 2014

Już w najbliższy piątek tj. 5 grudnia 2014 roku funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego będą pełnili służbę w nietypowych patrolach- wszystko w ramach akcji „Mikołaj na drodze 2014”.

Więcej…

 

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE - NOŚ ODBLASKI

Z dniem 31-08-2014r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która:

- w art. w art. 11 po ust. 4 dodała ust. 4a w brzmieniu „4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.” i zmieniła brzmienie ust. 5 na „5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

- w art. 43 uchyla ust. 2 (Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu).
Z powyższych zmian wynika, że od dnia 31-08-2014r. wszyscy piesi, niezależnie od wieku, mają obowiązek używania elementów odblaskowych w przypadku poruszania się po drodze po zmierzchu, jeśli znajdują się poza obszarem zabudowanym. Wyjątek od tej reguły występuje w razie poruszania się po drodze dla pieszych, po chodniku lub w strefie zamieszkania.

Zmiana ustawy ma na celu skłonienie pieszych uczestników ruchu do używania elementów odblaskowych w celu zapobieganiu wypadkom poprzez zwiększenie widoczności pieszych dla kierujących pojazdami. Efektem używania elementów odblaskowych będzie więc realna poprawa bezpieczeństwa pieszych. Ustawa nie określa jednego obowiązkowego rodzaju elementów odblaskowych, mogą to być zatem: kamizelki, szelki, opaski, zawieszki, breloki, smycze, chusty, naklejki, itp. Istotne jest jednak, by odblaski były używane w taki sposób, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu. Brak wyposażenia pieszego w elementy odblaskowe stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny od 20 złotych do 3000 złotych albo karze nagany, zaś w postępowaniu mandatowym karze grzywny od 20 złotych do 500 złotych.

 

Podsumowanie ogólnopolskich działań „Prędkość”

 

W dniu 19 września 2014 roku, w godzinach 06:00 - 22:00, zostały przeprowadzone ogólnopolskie działania pn. „Prędkość”.

Więcej…

 

TRUCK i BUS

W dniu 06 sierpnia 2014r. policjanci ruchu drogowego woj. łódzkiego realizowali zadania w ramach ogólnopolskich działań pod nazwą „TRUCK i BUS”. Głównym celem przedsięwzięcia było ujawnianie i eliminowanie z ruchu nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Więcej…

 

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - 17 lipca 2014”

W dniu 17 lipca 2014 r. w godz. 06.00 - 22.00 przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, zmierzające do ograniczenia liczby ofiar ze skutkiem śmiertelnym, między innymi wśród motorowerzystów, rowerzystów oraz pieszych.

Więcej…

 

Działania „Alkohol i narkotyki” z dnia 06 czerwca 2014 roku.

 

Zgodnie z kalendarzem działań kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dn. 06 czerwca br. służba ruchu drogowego woj. łódzkiego przeprowadziła działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki” ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kierujących w stanie po spożyciu alkoholu, bądź środków działających podobnie do alkoholu. W czasie wzmożonych kontroli sprawdzono 11401 kierujących.

Spośród nich 16 osób znajdowało się w stanie po spożyciu alkoholu, zaś 62 kierujących prowadziło pojazd znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zatrzymano 31 uprawnienia do kierowania pojazdami. W czasie prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili szereg innych naruszeń, polegających m.in. na kierowaniu pojazdem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, czy też nieprawidłowym przewożeniu dzieci. Ponadto 4 osoby „prowadziły” swoje auto pomimo obowiązującego wydanego przez sąd zakazu kierowania pojazdami.

 
Więcej artykułów…